Coaching, mental träning och prestationspsykologi

Coaching handlar om att hjälpa en individ eller ett team, både personligt eller professionellt, att utforma sina liv och nå sina mål. Ordet coach kommer ursprungligen från ungerskans kocsi och betyder vagn eller droska, vilket symboliskt tar männskor från en plats till en annan. För att nå ett mål eller förverkliga en dröm kan coaching vara ett värdefullt hjälpmedel. Coachen strävar efter att lyssna aktivt, ställa relevanta frågor och genom feedback hjälpa klienten att se vad som främjar, frigör och utvecklar människans fulla potential. Klienten kan behöva utmanas till nya tankebanor eller nytt agerande, och coachen hjälper också klienten med motivation och mening på vägen mot uppsatta mål.

Mental träning handlar om att träna upp dina mentala processer, dvs kunna se och påverka hur dina tankar, känslor och inre bilder påverkar ditt beteende och agerande. Du tränar upp och lär dig att optimera din prestation samtidigt som du mår och fungerar bättre. Du ökar förmåga till fokus, hanterar stress bättre och får bättre självkänsla och självförtroende.

För att starta…

Vi börjar med ett första, kostnadsfritt, samtal på 30 minuter då vi tittar närmare på din situation och vad du vill ha hjälp med. Därefter tittar vi på hur ett gemensamt samarbete lämpligast utformas. Därefter ägnas våra samtal åt att definiera tydliga mål, göra handlingsplaner för att följa upp din utveckling. Samtalen är normalt 30-90 minuter och mellan våra samtal har du möjlighet att få stöd via telefon eller e-mail om så önskas. Jag erbjuder enskilda samtal, paket om tre samtal men givetvis också längre samarbeten. Samtalen kan ske genom fysiska möten (walk & talk om möjligt), telefon eller digitalt via Zoom.

 

 


Yinyoga och Restorative yoga

Jag finns tillgänglig att boka om ni vill ha ett eller flera tillfällen privat, på jobbet eller vid annat tillfälle.
Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter Yinyoga din muskler slappna av i en passiv stretch. Vi fokuserar på yin-delarna i kroppen såsom skelett, fascia, bindväv, ligament och även inre organ. Det är enkla kroppspositioner som utförs liggande eller sittande. Du stannar i varje position ca 3-5 minuter och praktiserar samtidigt medveten närvaro i stunden.

I Restorative yoga är syftet att bara låta kroppen slappna av helt utan stretch. Restorative betyder översatt återhämtning och det handlar om att verkligen låta kropppen slappna av djupt, vila, återhämta och vitialisera sig. I Restorative yoga stannar man normalt ca 10-20 minuter i varje position och man använder block, bolster, kuddar, filtar och tyngdpåsar som stöd och support av kroppen.

Yinyoga och Restorative yoga är båda utmärkta komplement till annan fysisk aktivitet och de passar alla människor och kroppar, men är framför allt lämpliga vid en stressad livsstil där det ofta är fokus på prestation.


 Mindfulness, för enskild individ och på jobbet

Vi lever i ett allt högre tempo med ständiga förändringar och splittringen av vår uppmärksamhet har aldrig varit större. I många verksamheter ökar de stressrelaterade sjukskrivningarna och i organisationsanalyser är stress en ständigt ökande riskfaktor, med minskad produktivitet som följd. Det kan leda till ohälsa, otrygghet, dålig självkänsla, mm. Medarbetarna är företagets viktigaste resurser och hjärnan är vår produktionsapparat. Många kämpar idag med att få livspusslet med arbetsliv, privatliv och karriär att gå ihop.

Hur kan vi skapa förutsättningar så att fler får tillgång till sina fulla potential med maximala resurser och samtidigt vara hållbara?

Mindfulness är ett verktyg som är enkelt att använda och ger stor effekt. Du minskar stress, sömnsvårigheter och ökar ditt fokus och din koncentrationsförmåga. Förutom att öka välbefinnande och glädje skapar det också högre produktivitet och en attraktiv arbetsplats! Detta leder bland annat till förbättrad arbetsmiljö, större glädje och högre produktivitet. Det syns med andra ord både i resultaträkningen och i arbetsklimatet!

Mindfulness på jobbet är ett enkelt och effektivt sätt att få en mer välmående personal. I korthet innebär det stresshantering, mental träning och team skapande i ett. Med Mindfulness sprids kunskap och insikter, ni får konkreta verktyg för att reducera stress, bli mer kreativa och prestera på en högre nivå.

Effekt på individnivå – hitta dina redskap

Deltagarna får ökad kunskap om sig själva, sina automatiska tankar och reaktioner samt får även enkla redskap för att kunna hantera stressande situationer och händelser. Med hjälp av dessa redskap tränas man och blir mer fokuserad, effektiv och en trevligare kollega. Deltagarna blir bättre rustade för att kunna hantera sig själva i en alltmer stressig omvärld.

Effekt för gruppen – team building

Att regelbundet göra övningar tillsammans, att reflektera och diskutera gör att man lär känna varandra på en annan nivå vilket ger en positiv team-skapande effekt. Perfekt för att stärka en redan befintlig grupp, sätta grunderna för en ny eller riva silos och bygga broar.

Effekter för företaget – välmående personal ger välmående företag

Personal som mår bättre, som är mer medvetna om sina reaktioner, sitt ansvar och som kommunicerar tydligare ger ett mer trivsamt och positivt arbetsklimat. Flertalet Effekter finns som är positiva för företaget.

Exempel på kursinnehåll
 • Stress – Ökad kunskap och medvenhet kring vad som stressar mig, samt hur det påverkar min hjärna och min kropp. Redskap för att hantera stressen bättre och hur man kan hushålla bättre med sin energi.
 • Återhämtning – Vilken återhämtning behöver jag, både för kropp och hjärna. Hur jag får in återhämtning naturligt i min vardag.
 • Kommunikation – Att lyssna, vad innebär antaganden och tydlighet.
 • Fokus – Hur får jag bättre fokus och hur jobbar jag mer effektivt.
 • Impulskontroll – Vilka automatiska reaktioner och vanemönster har jag?
 • Ansvar – Vilket ansvar har jag i situationer, medvetna val och reaktioner.
Kursen är erfarenhetsbaserad och anpassad till företagsklimat
 • Kursen är konkret, faktabaserad och lättsam
 • På arbetstid i anslutning till arbetsdagen
 • Regelbundna träffar på veckobasis
 • Teori blandas med lättsamma praktiska övningar
 • Handledd hjälp
 • Enkla hemuppgifter för personlig utveckling
 • Alla kan delta
 • Förslag på upplägg är en 8 veckors kurs á 1,5 tim per vecka.